Docs/Gateway Zh.md

网关

Maxiiot的网关配置LoRaServer成功后,会自动添加,也可自行手动添加网关

  • 选择网关功能

gateway

添加网关向导

选择网关品牌

add gateway

填写名称/选择Lora服务器/填写MAC

add gateway

完成

在网关列表中可查看网关明细信息/编辑/删除